رفتن به محتوای اصلی
x

اعضای هیئت علمی مرکز

تصویرعنوانشماره تماس آدرس ایمیلرزومه و لینک سامانه علم سنجی

دکتر رضا باقریان سرارودی03132222135bagherian@med.mui.ac.ir

CV

سامانه علم سنجی

..

دکتر غلامرضا خیرآبادی03132222135kheirabadi@bsrc.mui.ac.ir

CV

سامانه علم سنجی

Dr. Mousaviدکتر سید غفور موسوی03132222135mousavi@med.mui.ac.ir

CV

سامانه علم سنجی

,,دکتر محمدرضا شعربافچی زاده03132222135sharbafchi@med.mui.ac.ir

CV

سامانه علم سنجی

vدکتر امرالله ابراهیمی03132222135a_ebrahimi@med.mui.ac.ir

CV

سامانه علم سنجی

/sites/bsrc/files/users/user98/qgrqcs1hkj8y1.jpgدکتر سرور آرمان03132222135arman@med.mui.ac.ir

CV

سامانه علم سنجی

Dr.Omranifardدکتر ویکتوریا عمرانی فرد03132222135afsanehfadaei23@gmail.com

CV

سامانه علم سنجی