رفتن به محتوای اصلی
x

اعضای شورای پژوهشی

 

تصویرعنوانشماره تماس آدرس ایمیلرزومه و لینک سامانه علم سنجی

دکتر رضا باقریان سرارودی03132222135bagherian@med.mui.ac.ir

CV

سامانه علم سنجی

..

دکتر غلامرضا خیرآبادی03132222135kheirabadi@bsrc.mui.ac.ir

CV

سامانه علم سنجی

nدکتر مصطفی حق شناس03132222135haghshenas2005@gmail.com

CV

سامانه علم سنجی

 

Dr.Karbasiدکتر افسانه کرباسی عامل03132222135afsanehkarbasi@yahoo.com

CV

سامانه علم سنجی

Dr. Mousaviدکتر سید غفور موسوی03132222135mousavi@med.mui.ac.ir

CV

سامانه علم سنجی

Dr.Sharbafدکتر محمدرضا شعربافچی زاده03132222135sharbafchi@med.mui.ac.ir

CV

سامانه علم سنجی

Dr.salimiدکتر هاجر سلیمی03132222135Salimi85ha@gmail.com

CV

سامانه علم سنجی

Dr.Omranifardدکتر ویکتوریا عمرانی فرد03132222135afsanehfadaei23@gmail.com

CV

سامانه علم سنجی

Dr. Ebrahimiدکتر امرالله ابراهیمی03132222135a_ebrahimi@med.mui.ac.ir

CV

سامانه علم سنجی

فدکتر فاطمه زرگر03132222135f.zargar@med.mui.ac.ir

CV

سامانه علم سنجی

ب

دکترمحمد رضا مراثی

 
03132222135maracy@med.mui.ac.ir

CV

سامانه علم سنجی

 دکترمعصومه رحیمی03132240970Masomerahimi59@yahoo.com

CV

سامانه علم سنجی

 دکتر عباس آزادبخت03132240970abasazadbakht@yahoo.com

CV

سامانه علم سنجی