previous pauseresume next

تاریخچه

 باتکیه بر نیاز عالی فطری و ضرورت زمینه سازی پاسخ به آن با مساعدت دستگاههای اجرائی و تخصصی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی که بسترساز علم و پژوهش شناخته می شوند و همت والای شیفتگان دانش، مرکز تحقیقات علوم رفتاری با شعار تحقیق، توسعۀ دانش و ارتقاء بهداشت روان با بهره گیری از جمیع امکانات موجود و به همت گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،در سال ۱۳۷۱ فعالیت خود را آغاز نمود وموافقت اولیه از معاونت پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دریافت گردید وبا تصویب شورای گسترش وزارت متبوع در سال ۱۳۷۸ تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان موافقت اصولی را دریافت نمود. از بدو فعالیت رسمی، یعنی اسفند ۱۳۷۸ تا کنون این مرکز در کنار بخشهای آموزشی گروه روانپزشکی مرکز پزشکی نور در یک فضای تقریبی۴۰۰ مترمربع که دارای سالن کنفرانس، کلاس درس، بخش مجلات، پژوهش، کارشناسی واینترنت می باشد قرار گرفته است.