previous pauseresume next

مصاحبه انگیزشی و خویشتن داری( مرحله اول درمان اعتیاد)

 مصاحبه انگیزشی و خویشتن داری( مرحله اول درمان اعتیاد)

 نویسندگان: سیدغفور موسوی ،دانشیار روان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 دکتر محمدرضا شعربافچی زاده، رونپزشک و عضو هیات علمی گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 

 

 

 

در این کتاب،  علل روانی بروز اعتیاد تا حدودی مورد بحث قرار گرفته و سعی شده که مرحله اول درمان اعتیاد یعنی آمادگی برای ترک ماده و خویشتن داری در حد مقدور توصیف و مراحل و جزئیات آن ترسیم گردد.

 این کتاب راهنمایی کاربردی  برای کلیه دست اندرکاران درمان اعتیاد مانند روانپزشکان، روان شناسان و پرسنل مراکز بهداشتی و درمانی است که به پیشگیری و درمان اعتیاد می پردازند.

در این کتاب می خوانید:

 فصل اول-اعتیاد بیماری تهدید کننده و عادت گونه

فصل دوم- آسیب شناسی روانی وابستگی به مواد (اعتیاد)

 فصل سوم-تغییر رفتار عادت گونه

فصل چهارم- مصاحبه انگیزشی در   اعتیاد ومعتادان ( نکات کاربردی)

فصل پنجم- آموزشهای اولیه به معتادان

 فصل ششم- چهارگام تا رسیدن به خویشتن داری رشد یافته در معتادان

 فصل هفتم-خانواده بیماران معتاد

برای تهیه کتاب می توانید با این شماره تماس بگیرید:

 

تلفن مرکز فروش کتاب( شماره۱):

۰۳۱-۳۶۶۸۳۴۰۵

 

بازگشت به صفحه اول