previous pauseresume next

مدیریت زندگی یا نظریه کنترل نوین

 

 

کنترل موفق زندگی و انتخاب زندگی شادمانه تر

 مدیریت زندگی یا نظریه کنترل نوین

 نگرشی نوین به رسم و راه انسان در کنترل زندگی خویش

 دکتر ویلیام گلاسر

 مترجمین: دکتر آزاده ملکیان( متخصص روانپزشکی و استادیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)

 دکتر سید احمد احمدی( متخصص مشاوره و راهنمایی  و دانشیار دانشگاه اصفهان)

 ناشر: دانشگاه علوم پزشکی اصفهانمعاونت پژوهشی - چاپ اول۱۳۸۷

 با همکاری مرکز تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 کتاب " نظریه کنترل"که در ابتدا با عنوان " زمام زندگی خود را پیروزمندانه در دست بگیرید" در آمریکا منتشر شد، از نوشته های روانپزشکی و نظریه پرداز برجسته معاصر، دکتر ویلیام گلاسر است که در بدو انتشار ، مورد توجه گسترده عموم مردم و نیز رواشناسان و روانپزشکان قرار گرفت. نویسنده در این کتاب به بیانی شیرین و صمیمی به طرح این نظر پرداخته است که اندیشه، احساس و ادراک انسان برخاسته از نیروهای درونی و فعلی او هستند و از عوامل بیرونی سرچشمه نمی گیرند. گلاسر انسان را در کنترل خویش تام الاختیار و در کنترل خویش دارای دامنه اختیاری بسیار گسترده می داند و معتقد است با انتخابهای مناسب در این دو حیطه، قادر است  دامنه اختیار  خود را به انتخاب احساسات شاد و مثبت نیز گسترش دهد.

 موضوع نظریه کنترل در سایر مباحث روانپزشکی و روان  شناسی به گونه ای دیگر نیز مورد تایید قرار گرفته است. از جمله مطالعات نشان داده که انسانهایی که منبع کنترل امور زندگی را درون خویش می بینند و می جویند، نسبت به آنان که جایگاه کنترل را در جایی خارج از خویش احساس می کنند، از سلامت روانی بیشتری برخوردارند و در زندگی ، عملکردی موثرتر و فعالانه تر دارند.، خواننده را تا آستانه انتخابهای بهتر و شادمانه تر برای ادامه زندگی همراهی می کند.

 در این کتاب می خوانیم:

 فصل یک: نیروهای درونی، سرچشمه اندیشه، عمل و احساس

 فصل دوم: نیازهای اساسی، نیروهای قدرتند محرک ما

 فصل سوم: تصاویر ذهن ما

 فصل چهارم: دلایل رفتارهای ما

 فصل پنجم: آدمی یک سیستم کنترل است.

 فصل ششم: ما همیشه کنترل رفتار خود را در دست داریم.

 فصل هفتم: منطق انتخاب رنج و بدبختی

 فصل هشتم: چرا نمی دانیم که خود، رنج و بدبختی را بر می گزینیم؟

 فصل نهم:ارزشها و دوربین حسی ما

 فصل دهم: خلاقیت و نوسازمانی

 فصل یازدهم: دیوانگی، خلاقیت و مسوولیت

 فصل دوازدهم: بیماری روان تنی، فرآیندی خلاق

 فصل سیزدهم: داروهای اعتیاد آورو کنترل شیمیایی زندگی

 فصل چهاردهم: سایر داروهای اعتیاد آور شایع،  قانونی و غیر قانونی

 فصل پانزدهم: تعارض

 فصل شانزدهم: انتقاد

 فصل هفدهم: سررشته زندگی را در دست بگیریم

 فصل هجدهم: نظریه کنتر و تربیت فرزند

 فصل نوزدهم: کنترل خویشتن یا دیگران از راه درد و بدبختی

 فصل بیستم: سررشته سلامت خود را در دست بگیریم.

 فصل بیست و یکم: چگونه استفاده از نظریه کنترل را آغاز کنیم؟

 

برای تهیه کتاب می توانید با  نشانی زیر  مکاتبه کنید : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت تحقیقات و فن آوری
 انتشارات صندوق پستی:۳۱۹-۸۱۷۴۵

http://publications.mui.ac.ir

 email: publications@mui.ac.ir

 دورنما: ۰۳۱-۳۶۶۸۵۷۶۳

 تلفن: ۰۳۱-۳۷۹۲۳۰۶۶ تا ۶۷

برای تهیه کتاب می توانید با این شماره تماس بگیرید:

تلفن مرکز فروش کتاب( شماره۱):

۰۳۱-۳۶۶۸۳۴۰۵

 

بازگشت به صفحه اول