previous pauseresume next

طراحی فلودیاگرامCONSORT برای کارآزمایی های بالینی

 

 

طراحی فلودیاگرامCONSORTبرای کارآزمایی های بالینی

·         Consolidated Standards of Reporting Trials

·         بيانيهConsort شامل يك چك ليست از بخشهاي ضروري است كه بايستي در گزارشکارآزمایی های بالینیبيايد و نيز يك نمودار براي ثبت گردش شركت كنندگان  در مراحل مختلف يك كار آزمايي باليني می باشد.

·         هدفConsort   تسهيل ارزيابي انتقادي و تفسير  کارآزمایی ها و بهبود گزارش کار آنهاست

·         همچنين داوران و سر دبيران مي توانند ازConsort براي شناسايي گزارشهايي كه تفسير آنها مشكل است و نیز شناسایی  نقاط بروز سوگیری هادر نتايج ، استفاده نمايند

·         محتوايConsort  به مواردي اشاره مي كند كه مرتبط باروايي داخلي وخارجي كار آزمايي ها هستند.

 

در فلوچارت ،consortموارد زیر در نظر گرفته میشود:

-        تعداد افراد واردشده  در مطالعه و   افرادی که در گروههای مورد وشاهد تصادفی سازی شده اند.

-    تعداد افرادی که در هر گروه، تخصیص(allocation)برای آنها صورت گرفته و دلایل ریزش و عدم تخصیص در  افراد هر گروه

-    فواصل و نحوه پیگیری (follow up)-  تعداد افرادی که در هر گروه( مورد وشاهد) پیگیری نشده اند و دلایل عدم پیگیری و ریزش آنها  در مرحله پیگیری( مثلا مرگ یا عدم تمایل به ادامه مطالعه ویا تغییر نشانی) به تفکیک علت.

-    تعدادی از افراد که به مرحله تجزیه و تحلیلanalysis))می رسند ، افراد ی که از مطالعه در هر گروه( مورد وشاهد)  خارج شده اند و دلایل خروج به تفکیک علت.

 

نویسنده: دکتر میترا ملایی نژاد، استادیار مرکز تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 

                     منابع:

-         پارک جی ای ، پارک ک،. اصول  و روشهای اپیدمیولوژیِ؛ جمعیت شناسی و آماری بهداشتی، جلد اول مترجم: حسین شجاعی و حسین ملک افضلی ، تهران، چاپ ششم ۱۳۸۲

-         گوردیس لئون ،.ایپدمیولوژی، مترجمین حسین صباغیان و کوروش هلاکویی نائینی،تهران، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران، ویرایش دوم. ۱۳۸۲

-         راهنمای ثبت کارازمایی ها در سامانه کارازمایی های بالینی ایران قابل دسترسی در http://irct.ir

-           آموزش آمار، سایت سلامتی برای همه: رضا اسدی، قابل دسترسی در http://www.telehealth.ir/fa

 

بازگشت به صفحه اول