previous pauseresume next

صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری-۱۸

BSRC

بند ۱- جلسه دفاع از مقاله منتج از  طرح اينترني خانم نينا زراسوندبه راهنمايي جناب آقاي دكتر غلامرضا قاسمي تحت عنوان"همسرآزاری و رفتار خودکشی : مطالعه پیمایشی ۲۴۶ زن اقدام کننده به خودکشی"برگزار و مقرر گرديد پس از رفع ايرادات مطرح شده به دانشكده پزشكي ارسال گردد.بند ۲- جلسه دفاع از مقاله منتج از  طرح اينترني خانم فريماه رضاييان بروجنيبه راهنمايي جناب آقاي دكتر غلامرضا قاسمي تحت عنوان"سابقه ی آزار توسط همسر چه نقشی در بستری مجدد و اقدام به خودکشی دارد؟ یک مطالعه ی مورد-شاهدی در بین زنان بستری در بخش روان پزشکی خورشید "برگزار و به دليل اشكالات آناليز داده ها و نقايص نگارشي مقاله مورد موافقت قرار نگرفت ومقرر شد پس از رفع اشكالات جلسه دفاع مجددا برگزار گردد.