previous pauseresume next

روش نوشتن خلاصه مطالعه در کارآزمایی های بالینی

 

روش نوشتن خلاصه مطالعه در کارآزمایی های بالینی

خلاصه مطالعه : در اين قسمت کارآزمايي باليني به صورت خلاصه در حداکثر ۲۵۰ تا ۳۰۰ کلمه توضيح داده مي‏شود و به ترتيب بايد شامل موارد زير باشد:

·         مقدمه ای در مورد مطالعه

·         هدف مطالعه

·         طراحي انجام مطالعه: به طور مثال:

·         تصادفي، دوسويه كور، كنترل با دارو نما، تك مركزي، مرحله دو كارآزمايي

·         غير تصادفي- يك سويه كور، بدون كنترل با دارو نما، چند مركزي، مرحله يك كارآزمايي

·         روش انجام مطالعه شامل:

الف- جمعيت مورد مطالعه:

o    معيارهاي اصلي ورود به مطالعه (آوردن کليه معيارهاي ورود در بخش خلاصه مطالعه لازم نيست و تنها معيارهاي اصلي که آوردن آنها ضرورت دارد بايد در اين بخش آورده شود)

o    معيارهاي اصلي خروج از مطالعه(آوردن کليه معيارهاي خروج در بخش خلاصه مطالعه لازم نيست و تنها معيارهاي اصلي که آوردن آنها ضرورت دارد بايد در اين بخش آورده شود)

o       حجم نمونه در گروه مورد و شاهد

ب‌-مداخله يا مداخلات مورد مطالعه:در صورتي كه مداخله يك داروست:دوز مصرفي، مدت زمان مداخله (دوره مصرف) و نحوه مصرف . در ضمن دارو نما و مشخصات آن نيز ميبايست به عنوان يك مداخله جداگانه وارد گردد.

براي گروه كنترل( شاهد)  نیز نوع  مداخله را مشخص كنيد: دارو نما/ بدون اقدام/ داروي استاندارد موجود ( نام، دوز، دفعات مصرف)، شيوه تشخيصي موجود،  عمل جراحي استاندارد ( نام و مشخصات) و يا برنامه اجرايي قبلي با ذكر مشخصات.

ج‌-   زمان مداخله

د‌-     پيامد اوليه يا پيامدهاي مورد مطالعه

ذ‌-      ابزار مورد نظر برای بررسی پیامدهای مورد مطالعه

ر‌-       نرم افزار مورد استفاده برای  تجزیه و تحلیل داده های آماری

ز‌-      نتایج کاربردی احتمالی مطالعه نیز در خلاصه مطالعه ذکر می گردد.

 

·         لازم به ذکر است که کليه اجزاي خلاصه مطالعه با اطلاعات ذکر شده در ساير بخش ها مطابقت داشته باشد.

 

نویسنده: دکتر میترا ملایی نژاد، استادیار مرکز تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 

 

     منابع:

·         پارک جی ای ، پارک ک،. اصول  و روشهای اپیدمیولوژیِ؛ جمعیت شناسی و آماری بهداشتی، جلد اول مترجم: حسین شجاعی و حسین ملک افضلی ، تهران، چاپ ششم ۱۳۸۲

·         گوردیس لئون ،.ایپدمیولوژی، مترجمین حسین صباغیان و کوروش هلاکویی نائینی،تهران، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران، ویرایش دوم. ۱۳۸۲

·         راهنمای ثبت کارازمایی ها در سامانه کارازمایی های بالینی ایران قابل دسترسی در http://irct.ir

·           آموزش آمار، سایت سلامتی برای همه: رضا اسدی، قابل دسترسی درhttp://www.telehealth.ir/fa

بازگشت به صفحه اول