previous pauseresume next

راهنمای غلبه بر مشکلات شایع روان شناختی و ارتقای سلامت روان

 

راهنمای غلبه بر مشکلات شایع روان شناختی و ارتقای سلامت روان

( با رویکرد شناختی رفتاری)

 ترجمه و تالیف: دکتر امراله ابراهیمی( عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مرکز تحقیقات روان تنی)

حمید نصیری( مدرس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مرکز تحقیقات روان تنی)

  مصطفی عرب( مدرس دانشگاه اصفهانعاطفه مبلیان

ویرستارعلمی: حمید نصیری

مرکز تحقیقات روان تنی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 نشر نوشته- چاپ اول۱۳۹۳

 قیمت:۱۲۰۰۰ تومان

این کتاب راهنمای کاربردی و عملی  برای غلبه بر مشکلات عاطفی، هیجانی/رفتاری است. این مجموعه برای روان درمانگران، روانشناسان و دستیاران روانپزشکی نیز از دو جهت مفید است. اول این که با درمانهای شناختیرفتاری آن به زبان ساده آشنا شده و دوم اینکه از  این کتابها می توانند به عنوان کتاب کارو تکلیف منزل برای مراجعین بهره ببرند.

 در این کتاب می خوانیم:

 فصل اول- اضطراب سلامتی

 فصل دوم- غلبه بر وسواس

 فصل  سوم – غلبه برسوگ

 فصل چهارم- اختلال استرس پس از سانحه

 فصل پنجم- ۵۰ بازی برای افزایش عزت نفس

نشر نوشته- اصفهان خیابان فلسطین- ساختمان نوید

 برای تهیه کتاب می توانید با شماره تلفن ۰۳۱-۳۲۲۰۸۶۱۰  و دورنگار ۰۳۱-۳۲۲۲۲۶۴۴۵ تماس بگیرید.

 

 بازگشت به صفحه اول