previous pauseresume next

خلاصه طرح دکتر کاراحمدی- نقشه اوتيسم

 

عنوان طرح:بررسی توزیع مکانی ا ختلال اوتیسم و بیش فعالی در جامعه کلینیکی شهر اصفهان با استفاده از نرم افزارGIS

 

Spatial Distribution of autism and hyperactivity disorders in a clinical population of Esfahan using GIS software

 

كليدواژه‌ها: اوتیسم، بیش فعالی، GIS، توزیع، مکانی، اصفهان

Key Words:

مجري اصلي:

دکتر مژگان کار احمدی

لاين تحقيقاتي مجري اصلي:

روانپزشکی اطفال

مقدمه و ضرورت اجراي طرح (به صورت خلاصه):

اهداف و فرضيات

الف. هدف كلي:

  • بررسی توزیع مکانی اختلال اوتیسم در جامعه کلینیکی شهر اصفهان
  • بررسی توزیع مکانی اختلال بیش فعالی در جامعه کلینیکی شهر اصفهان
  •  

ب. اهداف جزيي (اختصاصي):

  1. آگاهی از چگونگی پراکنش و توزیع مکانی اختلال اوتیسم و بیش فعالی
  2. شناسایی کانون های بیماری خیز در شهر اصفهان
  3. آسیب شناسی بافت های شهری در ارتباط با بروز و شیوع اختلال اوتیسم و بیش فعالی
  4. بررسی تأثیر عوامل محیطی بر بروز و توزیع  مکانی اختلال اوتیسم و بیش فعالی

 

 خلاصه طرح :یکی از مؤلفه های اساسی فهم بیماری، تمرکز بر تعامل انسان و محیط است. تعامل انسان و محیط در شکل دهی، پیدایش، حیات مجدد و توزیع بیماری ها مؤثر است(محمد علی و همکاران، ۲۰۰۲). در محیط پدیده های گوناگون و متنوعی وجود دارند، که در مطالعات عوامل تأثیر گذار محیطی بر سلامت باید درنظر گرفته شوند(بریگز و ایلووت[۱]، ۱۹۹۵). عوامل محیطی، مانند جایی که مردم در آن زندگی می کنند، و سبک زندگی مردم از جمله عوامل تعیین کننده در سلامت فردی و اجتماعی است(اسچولتن و لپر[۲]، ۱۹۹۱). بخاطر اینکه در مسئله سلامت فردی و اجتماعی پدیده ها و عوامل گوناگون نقش  بازی می کنند، انتخاب روش و ابزاری که بتواند این عوامل را تا حد ممکن نشان دهد، مهم و ضروری است. سامانه اطلاعات جغرافیایی[۳](GIS)بدین علت که قابلیت تحلیل و نمایش عوامل متعدد محیطی و اجتماعی را دارد، ابزاری مناسب برای مطالعات سلامت اجتماعی است. GISبا ایجاد و ارائه نقشه دیجیتالی اطلاعات سودمندی در ارتباط با شاخصه ها، وقوع، الگوهای تحلیل فضایی و سیستم های انتقال بیماریها به محققان می دهد(گارنه[۴]و همکاران، ۱۹۹۳)؛ همچنین GISمی تواند توزیع عوامل اجتماعی و محیطی مؤثر بر سلامت انسان را نشان دهد(لوسلی یر[۵]، ۱۹۹۶).   

اوتیسم یک اختلال فراگیر رشد است که در دوران کودکی (زیر ۳ سالگی) شروع میشود و یک سیر تخریبی پیشرونده را در مهارت های زبانی و اجتماعی سپری می کند؛ از جمله نشانه های اوتیسم تخریب کیفی در تعامل اجتماعی، ناتوانی در ارتباط چشمی و برقراری رابطه با دیگران، رفتار های خود انگیخته تکراری (کاپلان و سادوک، ۲۰۰۱: ۲۶۱).  مطالعات انجام شده نشان می دهند که به غیر از ژنتیک، تأثیرات سموم محیطی بر ژنتیک، اتفاقات دوران بارداری، شیوه های نوین باروری، تغییرات جمعیتی می توانند در بروز و شیوع اوتیسم مؤثر باشد (مینگ و همکارن، ۲۰۰۸؛ پالمر و همکاران، ۲۰۰۶؛ پالمر و وود[۶]، ۲۰۰۹؛ والمن[۷]و همکاران، ۲۰۰۸؛ ویندهم[۸]و همکاران ۲۰۰۶؛ اوزاند[۹]و همکاران، ۲۰۰۳، کولوزون و همکاران ۲۰۰۷ و گلاسون و بوور[۱۰]، ۲۰۰۴).  مزومدر[۱۱]و همکاران (۲۰۱۳) –که در مطالعاتش از نرم افزار GISاستفاده کرده است- معتقد است اگرچه عامل سموم محیطی در بروز اوتیسم تأثیر گذار است، ولی فقط این عامل به تنهایی منجر به این اختلال نمی شود. وی عوامل فردی و اجتماعی به عنوان مثال: آگاهی روز افزون از ملاک های تشخیصی اوتیسم، در نتیجه تغییرات منطقه ای روش های تشخیصی اوتیسم، می تواند تأثیر گذار باشد. همچنین وی مدعی است که یافته پیشینش تأثیر نفوذ اجتماعی را در تشخیص اوتیسم نشان داده است. او از تأثیر گذاری نزدیکی مکان های عمومی مثل مدرسه ابتدایی و یا مراکز خرید به خانه و محله ها، در افزایش احتمال تشخیص اوتیسم صحبت؛ او بیان می کند که نرخ تشخیص اوتیسم در مناطقی که از نظر وضعیت اجتماعی و اقتصادی بالاتر است بیشتر است (مزومدر و همکاران ۲۰۱۰ و ۲۰۱۳).

اولین گام درمان سبب شناسی و علت بیماری، بررسی عوامل مؤثر در بروز و شیوع یک اختلال است. نرم افزار GISاین امکان را به محققین می دهد تا عوامل محیطی و اجتماعی چون آلودگی هوا، متغیرهای جمعیت شناختی (سن، جنس، سطح تحصیلات و...) و تأثیر میزان فاصله ی مراکز تفریحی، آموزشی و درمانی نسبت به سکونتگاه ها، در تشخیص دو اختلال اوتیسم و بیش فعالی و کمبود توجه، مورد بررسی و تحلیل بیشتر قرار دهند. هدف اصلی این پژوهش بررسی توزیع مکانی اوتیسم  و بیش فعالی و کمبود توجه در سطح شهر اصفهان با استفاده از سامانه GISاست که با توجه به اطلاعات جمعیت شناختی، سطوح اقتصادی، اجتماعی و مناطق شهری که شرکت کنندگان در آن سکونت دارند، اجرا می شود.

 روش اجرای طرح:  این نوع پژوهش بصورت علی- مقایسه ای ودارای دو مرحله است:

مرحله اول: حضور در مراکز درمانی دولتی و غیر دولتی روانپزشکی و روانشناسی در زمینه اختلالات روانشناختی کودک

الف. شناسایی پرونده هایی که روانپزشک و یا روانشناس تشخیص اوتیسم داده است.

ب. استخراج اطلاعات جمعیت شناختی (سن، جنس، تحصیلات و....) و آدرس محل سکونت مراجعه کننده از پروند ها و تکمیل آنها در صورت ناقص بودن

  • توجه: زمان و محله سکونت در موقع تشخیص مشخص می شود و همچنین چناچه تعویض منزل داشته اند، نشانی آنها ثبت می شود.

ج. اجرای پرسشنامه جمعیت شناختی، آزمون گارز (اوتیسم) و کانرز (اختلال بیش فعالی و نقص توجه) بر روی آزمودنی ها دعوت شده

  • اجرای پرسشنامه جمعیت شناختی به همراه آزمون های گارز و کانرز ۳۰ دقیقه به طول می انجامد
  •  د. آزمون هوش ریون، پس از اجرای آزمون کانرز، تنها بر روی آزمودنی های با اختلال بیش فعالی انجام می شود. تکمیل این آزمون ۳۰ دقیقه طول می کشد.آزمودنی هایی که ضریب هوشی آنها پایین تر از ۷۰ باشد از روند پژوهش کنار گذاشته می شوند.مراجعه کنندگانی که همراه با اوتیسم  و بیش فعالی و نقص توجه اختلالات دیگر دارند، مانند: عقب ماندگی ذهنی، معلولیت های حسی و حرکتی و...، از روند پژوهش کنار گذاشته می شوند.مراجعه کنندگانی که خارج از شهر اصفهان سکونت دارند از روند پژوهش کنار گذاشته می شوند

مرحله دوم: مشخص کردن مختصات جغرافیایی  (برای اساسUTM[۱۲]) نشانی محل های سکونت مراجعه کنندگان

الف. مشخص کردن مختصات جغرافیایی نشانی محل های سکونت مراجعه کنندگان و وارد کردن آنها ئر نرم افزار excel

ب. وارد کردن این مشخصات به نرم افزار Arc Gis 9.‎3و تبدیل آنها بصورت نقطه بر روی نقشه رقومی موجود در محیط GIS

ج. انجام تحلیل های جستجو (Query) و تحلیل های فضایی با استفاده از نرم افزار های جانبی Gis

د. استخراج نقشه مورد تحلیل قرار گرفته شده

ه. تهیه گزارش نهایی در نهایت ،همراه با نرم افزار Arc Gis 9.‎3، برای تحلیل آماری تحلیل واریانس چند متغیره از نرم افزار spss20نیز استفاده می شود.
[۱]. Briggs &elliott

[۲]. Scholten&lepper

[۳]. Geographic information system

[۴]. Garne

 
 

[۸]Windham.

[۹].Ozand

[۱۲]UNIVERSAL TRANSVERS MERCATOR

  بازگشت به صفحه اول