previous pauseresume next

خلاصه طرح- دکتر قاسمی- خودکشی زنان

 

عنوان طرح:

بررسی عوامل خطر رفتار خودکشی  در بین زنان بستری به دلیل مسمومیت عمدی و ارتباط آن با سوءرفتار

كليد واژه‌ها:

 سوءرفتار فیزیکی;سوءرفتار غیر فیزیکی ;رفتار خودکشی ;

Key Words :Physical Abuse – Non Physical Abuse – Suicide Behaviour  - Women

مجري اصلی:

غلامرضا قاسمی

لاين تحقيقاتي مجري اصلی:

سلامت روان زنان

خلاصه طرح:

زنان قشر قابل توجهی از جامعه را تشکیل میدهند و سهم بسزایی در سلامت خانواده و اعضای آن دارند. سورفتار در این قشر به هر شکلی می تواندپیامد های ناخوشایند روحی روانی از جمله رفتار خودکشی را به همراه داشته باشد. شناسایی و تعیین ریسک فاکتورهای خودکشی در بین زنان برای برنامه ریزی های درمانی و اجتماعی حایز اهمیت میباشد.

 

اهداف و فرضيات

الف. هدف كلي:

تعیین عوامل خطر رفتار خودکشی  در بین زنان بستری به دلیل مسمومیت عمدی و ارتباط آن با سوءرفتار

ب. اهداف جزيي (اختصاصي):

۱. تعیین نوع ، دفعات و شدت آزار فیزیکی تجربه شده توسط زنان مورد مطالعه ،

۲.تعیین نوع ، دفعات و شدت آزار غیر فیزیکی تجربه شده توسط زنان مورد مطالعه ،

۳.تعیین دفعات افکار خودکشی در بین زنان مورد مطالعه ،

۴. تعیین دفعات و روش های اقدام به خودکشی در بین زنان مورد مطالعه

۵. تعیین سوابق طبی و درمانی شرکت کنندگان در مطالعه از نظر نوع اختلالات روانپزشکی زمینه ای ، بیماری های جسمی ، معلولیت ها ، اعتیاد ، مصرف الکل ، سیگار  ،

۶. تعیین رابطه خشونت فیزیکی با تفکر ، دفعات و روش های اقدام به خودکشی در بین زنان مورد مطالعه ،

۷.تعیین رابطه بین خشونت غیر فیزیکی با تفکر دفعات و روش های اقدام به خودکشی در بین زنان مورد مطالعه

۸. تعیین ارتباط عوامل جمعیت شناختی ، خشونت و سوابق روانپزشکی با رفتار خودکشی زنان مورد مطالعه .

روش اجرای طرح:

بیماران بستری ، توسط پزشک متخصص مسمومیت ها معاینه و پس از تشخیص قطعی مسمومیت عمدی بر اساس معیارهای ورود و خروج وارد مطالعه می شوند. زنان با تجربه خشونت در گروه مورد و زنان بدون تجربه خشونت در گروه شاهد قرار می گیرند. هردو گروه از بین زنان بستری در بخش مسمومیت بیمارستان خورشید از مهر سال ۱۳۹۳ لغایت مهر ۱۳۹۴ انتخاب خواهند شد. به طور متوسط حداقل یک زن به دنبال ضرب و شتم همسراقدام به خودکشی می نماید و در بخش مسمومیت تحت درمان قرار میگیرد. با نادیده گرفتن روزهای غیرکاری و تعطیلات رسمی کشور حدود۳۶۹ نفر در بخش فوق الذکربستری و شرایط شرکت در مطالعه را داشته باشند. معادل همین تعداد را اعضای گروه شاهد تشکیل می دهند که از بین افراد بستری انتخاب خواهند شد. جهت تجزیه تحلیل داده ها ، ابتدا  از آمار توصیفی شامل جداول فراوانی  و شاخص های مرکزی  و پراکندگی برای توصیف افراد شرکت کننده  در مطالعه و متغیر های موردنظر استفاده می شود. سپس از آزمون های رگرسیون لوجستیک ، tمستقل و کای دو برای سنجش ارتباطات و انجام مقایسات استفاده خواهد شد. تمام تحلیل ها با استفاده از نرم افزار SPSS20انجام خواهد شد و در کلیه تحلیل ها سطح معنی داری برابر ۰.۰۵ در نظر گرفته می شود.

بازگشت به صفحه اول