previous pauseresume next

خلاصه طرح دکتر قاسمی-بررسی اختلالات روان پزشکی در بیماران متاهل زن با سابقه ی سوءرفتار همسر

عنوان طرح: بررسی اختلالات روان پزشکی و دفعات بستری در بیماران متاهل زن با سابقه ی سوءرفتار همسر،بستری در بخش روان پزشکی زنان مرکز پزشکی نور در سال ۹۴-۹۳:مطالعه ی مورد شاهدی

 

Psychiatric disorder and frequency hospitalization among women with history intimate violence partner (IVP ):A case_ control study in khorshid hospital        2014_2015

 

كليد واژه‌ها:سوءرفتار ، سوءرفتار جنسی ، سوءرفتار غیر جسمی ، زنان ، اختلالات روانی

 

Key Words:Sexual Abuse , Physical Abuse , Non Physical Abuse , Woman-Psychiatric Disorders

 

مجري اصلی : دکتر قاسمی

لاين تحقيقاتي مجري اصلی:

مقدمه و ضرورت اجراي طرح ( به صورت خلاصه):

همه ساله درصد قابل توجهی از زنان بدلیل اختلالات روان پزشکی که در بخش روان پزشکی تحت درمان قرار می گیرند .بررسی تاریخچه ی بیماری انها حکایت از طیف وسیعی از تجارب ناخوشایند در زندگی انها دارد .در این میان همواره تعداد قابل توجهی از انها بدنبال ایجاد روابط عاطفی با جنس مخالف مورد ضرب و شتم و یا ازارو اذیت روحی و روانی قرار گرفته اند .پیشینه ی مطالعات مربوط به ازار فیزیکی و غیر فیزیکی در جوامع غربی قابل ملاحظه بود .لیکن در این راستا تلاش چندانی بوسیله ی محققین در ایران انجام نشده است. در مطالعه ی حاضر تلاش بران است تا تجارب ناخوشایند بیماران زن در قالب سوء رفتار با همسر به طور پر رنگ تری نمایش داده شود.

اهداف و فرضيات

الف. هدف كلي:

.بررسی اختلالات روان پزشکی و دفعات بستری در بیماران متاهل زن با سابقه ی سوءرفتار همسر،بستری در بخش روان پزشکی زنان مرکز پزشکی نور در سال ۹۴-۹۳:مطالعه ی مورد شاهدی

 

 

ب. اهداف جزيي (اختصاصي):

۱ تعیین نوع ، فراوانی و شدت و زمان آزار و اذیت جسمی شرکت کنندگان در مطالعه،

۲.تعیین نوع ، فراوانی و شدت و زمان آزار و اذیت روحی و روانی شرکت کنندگان در مطالعه،

۳.تعیین نوع ، فراوانی و شدت و زمان سوء رفتار جنسی در شرکت کنندگان مطالعه،

۴. تعیین نوع اختلالات روان پزشکی بیماران و دفعات بستری،

۵. تعیین رابطه ی بین نوع اختلال روان پزشکی با نوع ، شدت و زمان تجر به سوء رفتار

 

 

۶.تعیین ارتباط عوامل مختلف  فردی ، اجتماعی و تجارب سوء رفتار با دفعات بستری و نوع اختلالات روانپزشکی بیمار

 

 روش اجرای طرح: در این مطالعه مورد –شاهدی ، بیماران متاهل زن بستری در بخش روان پزشکی زنان بیمارستان خورشید طی یک سال مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. بیماران با تجربه سوء رفتار در گروه مورد و سایرین در گروه شاهد قرار خواهند گرفت . سپس به کمک یک پرسش نامه ساختار یافته به طور حضوری مصاحبه خواهند شد . سوابق درمانی و بستری بیماری از پرونده بیمار استخراج خواهد شد.

جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات ،ابتدا از امار توصیف شامل جداول فراوانی و شاخص های مرکزی و پراکندگی برای توصیف افراد شرکت کننده در مطالعه استفاده خواهد شد.سپس از ازمونهای رگرسیون لوجستیک ساده ،رگرسیون لوجستیکچندگانه،کای دو و tبرای سنجش ارتباطات وانجام مقایسات استفاده خواهد شد.  تحلیل با استفاده از  نرم افزار SPSS.‎21  انجام خواهد شد و در کل تحلیل ها ،سطح معنی داری ، کمتر از ۰.۰۵ در نظر گرفته می شود.

               بازگشت به صفحه اول