previous pauseresume next

خلاصه طرح دکتر شکيبايی- اختلال خواب

 

  عنوان طرح: بررسی شیوع اختلالات خواب در کودکان(۳_۶سال) قبل از دبستان (مهدکودک ها و آمادگی ها) شهر اصفهان و عوامل مرتبط با آن

 

 Prevalence of sleep disturbances in preschool children ‪(kindergarten and preparation)‬, inIsfahan city and its related factors

كليد واژه‌ها:

Key Words:

مجري اصلی: دکتر فرشته شکیبایی

لاين تحقيقاتي مجري اصلي:آموزش و درمان در کودک و نوجوان

خلاصه طرح:از آنجایی که اختلال خواب کودکان یک شکایت شایع و پنجمین علت مراجه به مطب پزشکان اطفال است وتقریبا ۲۵% از بچه های کوچکتر از ۵ سال  اختلال خواب دارند وجدی ترین عارضه مربوط به اختلالات خواب کودکان ، مشکلات شناختی است واین مشکل کودکان را در معرض اختلالات خانوادگی و اجتماعی و روانی قرار می دهد، مطالعه انواع اختلالات خواب وسپسنحوه مقابله با آن ها مهم است .مطالعه ی حاضر به منظور بررسی شیوع اختلالات خواب در کودکان فبل ازدبستان (مهدکودک ها و امادگی ها) شهر اصفهان و عوامل مرتبط با آن در سال ۹۳-۹۴ است.

هدف كلي: بررسی شیوع اختلالات خواب در کودکان قبل از دبستان (مهدکودک ها و امادگی ها) شهر اصفهان و عوامل مرتبط با آن

اهداف اختصاصي:

۱.بررسی میزان اختلالات خواب در کودکان قبل از دبستان (مهدکودک ها و امادگی ها)شهر اصفهان

۲.بررسی میزان عوامل مرتبط با اختلالات خواب در کودکان قبل از دبستان (مهدکودک ها و امادگی ها)شهر اصفهان

 هدف فرعي:

۱.بررسی میزان اختلالات خواب در کودکان مهدکودک ها و امادگی های شهر اصفهان و رابطه آن با جنس کودک

۲.بررسی میزان اختلالات خواب در کودکان مهدکودک ها و امادگی های شهر اصفهان و رابطه آن با رتبه تولد کودک

۳.بررسی میزان اختلالات خواب در کودکان مهدکودک ها و امادگی های شهر اصفهان و رابطه آن با ناحیه آموزشی کودک

۴.بررسی میزان اختلالات خواب در کودکان مهدکودک ها و امادگی های شهر اصفهان و رابطه آن با سن والدین

۵.بررسی میزان اختلالات خواب در کودکان مهدکودک ها و آمادگی های شهر اصفهان و رابطه آن با شغل پدر و مادر

۶. بررسی میزان اختلالات خواب در کودکان مهدکودک ها و امادگی های شهر اصفهان و رابطه آن با وضعیت تحصیلی پدر و مادر

۷. بررسی میزان اختلالات خواب در کودکان مهدکودک ها و امادگی های شهر اصفهان و رابطه آن با همزمانی خواب والدین و کودکان

۸.بررسی میزان اختلالات خواب در کودکان مهدکودک ها و امادگی های شهر اصفهان و رابطه آن با زمان خواب والدین و کودکان

 روش اجرای طرح:در این مطالعه ی توصیفی مقطعی که روی۵۰۰ نفر از کودکان قبل از دبستان(مهدکودک ها و آمادگی ها) شهر اصفهان در سال ۹۴ _۹۳ انجام می شود ابتدا لیست مهدکودک ها و امادگی ها براساس ناحیه دخترانه و پسرانه بودن از بهزیستی دریافت می شود به صورت تصادفی خوشه ای چند مرحله ای تعدادی از مهدکودک ها و آمادگی ها انتخاب می شوند و نسبت کودکان دختر و پسر در نمونه  رعایت می شود و از بین مهدکودک ها و آمادگی ها بر حسب تعداد نمونه و تعداد مهدکودک ها و آمادگی ها به صورت تصادفی و منظم انتخاب می شود. وپرسشنامه مقیاس اختلالات خواب برای کودکان_ ۶)در جلسه اولیا و مربیان به اولیا داده می شود تا به منزل برده و تکمیل کرده ودر موعد مقرر به دفتر مدرسه تحویل داده شود.پس از جمع آوری پرسشنامه مقیاس اختلالات خواب برای کودکان (SDSC) واطلاعات موجود در آن وارد کامپیوتر می شود و توسط نرم افزار SPSSتحت آنالیز قرار می گیرد و در صدها تعیین می شود و برای توصیف اطلاعات از آمار توصیفی نظیر جداول توزیع فراوانی از آزمون کای دو استفاده می شود.

 روش اجرای طرح: مطالعه حاضر از نوع موردی شاهدی است. جمعیت مورد مطالعه کودکان مبتلا به اوتیسمشهر اصفهان و جهت مطالعه رو به عقب می باشد. نمونه گیری از نوع احتمالیاست و آزمودنیها با مراجعه به مراکز اوتیسمشهراصفهانانتخاب می شود. تمامی افراد گروه مورد بر اساس  کرایتریاهای تشخیصی  DSMIV  و با بررسی پرونده پزشکیو تایید فوق تخصص روانپزشکی اطفالانتخاب می شوند. گروه خویشاوندان درجه یک از میان خواهران و برادران غیر مبتلای افراد گروه مورد باهمسان سازی جنس انجام می پذیرد.  گروه شاهد از کودکان سالم مهدهای کودک نزدیک به مراکز اوتیسم پس از همسان سازی برای جنس تا کفایت حجم نمونه برای گروه شاهد انتخاب می شوند. علت انتخاب دو گروه شاهد برای مطالعه این حقیقت است که مطابق آنچه که در بیان مسئله بحث شدهاوتیسم منشا ژنتیکی دارد. با توجه به اینکه اثر انگشت نیز اساس ژنتیکی دارد، ممکن است مقایسه اثر انگشت کودکان مبتلا به اوتیسم نتایج یکسان یا متفاوتی در گروه اقوام درجه یک سالم و سایر کودکان سالم داشته باشد.حجم نمونه مورد نیاز این مطالعه با استفاده از فرمول های محاسبه حجم نمونه برای مقایسه دو نسبتو مقایسه دو میانگینکه در مواد و روش ها به صورت مبسوط نوشته شده است برابر با ۱۵۰ برای هر گروه تخمین زده شده است. در این مطالعه ابتدا هماهنگی های اداری لازم با مراکز اوتیسم اصفهان انجام خواهد شدو پس از انتخاب گروههای سه گانه مطالعه،رضایت نامه شرکت در مطالعه اخذخواهد شد.سپس به روش مصاحبه و استفاده از پرونده، اطلاعات دموگرافیک شامل سن، جنس، نژاد، سن تشخیص اوتیسم، نوع و مقدار داروهای مصرفی، نام پزشک معالج، ابتلا به سایر بیماری های همراه و تاریخچه خانوادگی اخذ می شود. جهت انگشت نگاری از روش  Purvis-Smithاستفاده می شود. در این روش ابتدا بند آخر انگشتان به مرکب آغشته می شود، سپس انگشت از یک پهلو به پهلوی دیگر بر روی کاغذ مخصوص گردانده می شود تا تصاویر پررنگ با حداکثر وضوح ثبت شود.

چهار کمیت درماتوگلیفیک در این طرح مورر بررسی قرار خواهند گرفت:

  1. توزیع فراوانی الگوهای اثر انگشت (finger print pattern) : این الگوها به صورت کلی شامل لوپ (loop)، ورل (Whorl) و آرچ (Arch) هستند که نوع آخر به دو دسته ساده (simple) و خیمه ای (Tented) تقسیم می شود. در این مطالعه فرد آموزش دیده پس از جمع آوری آثار انگشت، فراوانی هر یگ از الگوهای فوق را در انگشتان گروه های ۳ گانه مطالعه مشخص می کند.
  2. محاسبه شمارش خطوط اثر انگشت (Finger ridge count) یا به اختصار FRC:

ابتدا برای هر اثر انگشت نقطه coreیا راس و نقطه Triradusدر خارجی ترین بخش خطوط اثر انگشت مشخص می شود. سپس خط مستقیمی که این دو نقطه را به هم متصل می کند رسم می گردد. آنگاه  کلیه خط هایی از اثر انگشت  که این خط مستقیم را قطع می کنند شمرده می شود (توضیح با رسم شکل در مواد و روش ها)

  1. تعیین میزان آسیمتری متناوب  (( Fluctuating Asymmetry ‌ یا به اختصار FA:

این کمیت برای هر یک از جفت انگشت های ۵ گانه چپ و راست جداگانه محاسبه می شود. به این صورت که در هریک از افراد گروه مورد برای هر یک از جفت انگشت ها (به عنوان مثال انگشت اشاره) FRCانگشت چپ و راست شمارش می شود. سپس جدول همبستگی (r) برای FRCانگشت چپ و راست مطابق فرمول های آماری رسم می شود. روال مشابه در مورد گروه شاهد نیز انجام شده و جدول rرسم می شود. سپس r(ضریب هم بستگی) محاسبه می شود. مطابق فرمول های آماری مجذور ضریب همبستگی ()  نشان دهنده اشتراکات اثر انگشت چپ و راست در هر گروه است. در نتیجه ( ۱-) که بعضی آن را

 coefficient of indeterminationگویند معیاری از میزان تفاوت های اثر انگشت هر گروه و در نتیجه بیانگر FAدر هر گروه خواهد بود. حاصل   ۱-گروه مورد و شاهد جهت تعیین وجود یا عدم وجود تفاوت معنا دار با p≤0/05بررسی خواهد شد.

  1. شمارش تعداد چین های ثانویه (Secondary Creases)

در بعضی افراد پس از ثبت اثر انگشت حتی با بهترین کیفیت نیز متوجه خطوط مخدوش کننده اثر انگشت خواهیم شد. در این مطالعه  این چین ها به دو دسته low density(عبارت از کمتر از ۵ عدد(و high density( بیش از ۵ عدد) تقسیم می شوند. (شکل در مواد و روش ها) 

در نهایت جهت تجزیه و تحلیل آمار توصیفی از از میانگین، انحراف معیار و درصد فراوانی و برای آزمون تحلیلی از آزمون ANOVAو Chi-Squareاستفاده خواهد شد

 

بازگشت به صفحه اول