previous pauseresume next

خلاصه طرح دکتر رجبی- زعفران

 

عنوان طرح:بررسی مقایسه ای میزان بیان ژن BDNFروی لوکوسیتهای خون محیطی بیماران مبتلا به افسردگی خفیف تا متوسط قبل و بعد از مصرف زعفران و مقایسه آن با افراد سالم

Comparative investigation on levels of BDNF gene expression on peripheral blood leukocytes in patients with mild to moderate major depression before and after treatment with saffron and comparison with normal subjects

 

كليدواژه‌ها:افسردگی ماژور ،زعفران ، فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز

Key words: major depression , Saffron ,BDNF

مجري اصلي: دکتر فاطمه رجبی

لاين تحقيقاتي مجري اصلي: روانپزشکی

خلاصه طرح:

فاکتورهای نوروتروفیک درپاتوفیزیولوژی افسردگی دخیل هستند. در میان نوروتروفینها ،فاکتورنوروتروفیک مشتق ازمغز به طور وسیعی در ارتباط با افسردگی مطالعه شده است.BDNFروی رشد نورونی ، پیوستگی سیناپتیک و ترمیم نورونی اثر می گذارد و در تنظیم پلاستی سیتی سیناپتیک وابسته به فعالیت نقش دارد. درمان با داروهای ضد افسردگی تقریبا همگی نوروژنزیز و بیان ژن فاکتور نوروتروفیک را افزایش می دهند. بدلیل مشکل بودن مطالعه سطوح BDNFبه طور مستقیم در مغز ، فعالیت BDNFبه طور محیطی اندازه گیری می شود.زعفران یک داروی گیاهی عالی برای درمان افسردگی در طب سنتی است. کارآزماییهای بالینی و مطالعات حیوانی نشان داده اند که زعفران دارای فعالیت ضد افسردگی است. علیرغم مطالعات بسیاری که نشان می دهند زعفران دارای خاصیت ضد افسردگی است ولی مکانیسمهای مولکولی و بیوشیمیایی آن در مغز ناشناخته باقی مانده است. با توجه به اینکه تقریبا همه داروهای ضد افسردگی سنتتیک باعث تغییر میزان سطح BDNFخون می شوند در این مطالعه این فرضیه مطرح می باشد که فعالیت ضد افسردگی زعفران نیز از طریق تغییر در سطوح BDNF mRNAمی باشد. هدف از انجام این مطالعه بررسی مقایسه ای میزان بیان ژن BDNFروی لوکوسیتهای خون محیطی بیماران مبتلا به افسردگی خفیف تا متوسط قبل و بعد از مصرف زعفران و مقایسه آن با افراد سالم می باشد.

اهدافوفرضيات

الف. هدف كلي: بررسی مقایسه ای میزان بیان ژن BDNFروی لوکوسیتهای خون محیطی بیماران مبتلا به افسردگی خفیف تا متوسط قبل و بعد از مصرف زعفران و مقایسه آن با افراد سالم

ب. اهداف جزيي (اختصاصي):

۱. تعیین میزان بیان ژن BDNFروی لوکوسیتهای بیماران مبتلا به افسردگی قبل از مصرف زعفران.

۲.  تعیین میزان بیان ژن BDNFروی لوکوسیتهای بیماران مبتلا به افسردگی بعد از مصرف زعفران.

۳. تعیین میزان بیان ژن BDNFروی لوکوسیتهای افراد سالم.

ج. هدف فرعي:

  1. تعیین میزان بیان ژن BDNFروی لوکوسیتهای بیماران مبتلا به افسردگی قبل از مصرف زعفران به تفکیک سن و جنس.
  2. تعیین میزان بیان ژن BDNFروی لوکوسیتهای بیماران مبتلا به افسردگی بعد از مصرف زعفران به تفکیک سن و جنس.
  3. مقایسه میزان بیان ژنBDNFروی لوکوسیتهای بیماران مبتلابه افسردگی قبل و بعد ازمصرف زعفران
  4. تعیین میزان بیان ژن BDNFروی لوکوسیتهای بیماران مبتلا به افسردگی قبل از مصرف زعفران به تفکیک سن و جنس.
  5. تعیین میزان بیان ژنBDNFروی لوکوسیتهای بیماران مبتلابه افسردگی قبل ازمصرف زعفران به تفکیک مدت زمان ابتلا به بیماری
  6. تعیین میزان بیان ژنBDNFروی لوکوسیتهای بیماران مبتلابه افسردگی بعدازمصرف زعفران به تفکیک مدت زمان ابتلا به بیماری
  7. مقایسه میزان بیان ژنBDNFروی لوکوسیتهای بیماران مبتلابه افسردگی بعدازمصرف زعفران به تفکیک مدت زمان ابتلا به بیماری

 روش اجرای طرح:

بیماران با محدوده سنی ١٨ تا ٥٠ سال با تشخیص افسردگی ماژور  (Major Depression Disorder = (MDDانتخاب می شوند، به طوریکه حداکثر شدت افسردگی آنها براساس Hamilton Depression Rating Scale ‪(HAM-D)‬بین ۸ تا ۱۸ باشد.قبل از مصرف زعفران از آنها نمونه خون گرفته می شود و پس از ۸ هفته مصرف زعفران نیز مجددا از آنها نمونه خون گرفته می شود. لوکوسیتهای خون محیطی تا ۴ ساعت بعد از خونگیری استخراج گشته و در –۸۰ فریز می گردد. پس از جمع آوری نمونه ها ، با استفاده از کیت مخصوص استخراج RNA، RNAها استخراج گردیده و با استفاده از کیت مخصوص cDNA،cDNAها استخراج می گردند و با استفاده از دستگاه real-time PCRتکثیر شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. داده های بدست آمده با استفاده از آزمونهای آماری tزوج و مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند.

 

 بازگشت به صفحه اول