previous pauseresume next

خلاصه طرح دکتر خيرابادی -دکترعريضی

 

عنوان طرح :بررسی مقایسه ایدانش ، نگرش وعملکرد در خصوص بهداشت خواب در دانشجویان دانشگاه اصفهان، علوم پزشکی اصفهان و صنعتی اصفهان

نام استاد راهنما: دکتر غلامرضا خیرآبادی

 خلاصه طرح :خواب، به عنوان یک عامل بسیار مهمو تاثیرگذار در سلامت فیزیکی و روانی بالغین شناخته شده است.خواب نه تنها در رشد فیزیکی و تکامل روانی موثر است، بلکه با عملکرد شناختی و یادگیری در ارتباط است. بهداشت خواب عبارتی است که به مجموعه ای از رفتار های مرتبط با ایجاد خواب با کیفیت خوب، اشاره می کند..  با وجود شدت و اهمیت بالینی مشکلات خواب، مطالعات متعدد سطح پایینی از دانش اختلالات خواب را نشان داده اند. نشان داده شده است که که کمبود میزان دانش خواب، به مشکلات خواب منتهی می شود که در ادامه، اثر منفی روی سلامت افراد خواهد گذاشت.

مشکلات خواب ممکن است در دانشجویان (بویژه گروه پزشکی) به علت سختی و طولانی مدت بودن درس ها، شدت پیدا کنند و منجر به اثرات منفی شناختی و یادگیری به عنوان زمینه عملکردی اصلی در این گروه گردند. از این رو مطالعات در جهت شناسائی مشکلات خواب و مداخلات در جهت بهبود خواب در این دانشجویان برای حفظ و ارتقاء عملکرد مناسب تحصیلی، ضروری به نظر می رسد.

میزان دانش خواب، شیوه ی برخورد با خواب و آداب مرتبط با خواب در میان دانشجویان  بخوبی مشخص نیست و مطالعات بیشتر در این زمینه ضروری به نظر می رسد، چرا که ارایه راهکارهایی در جهت بهبود بهداشت خواب نخست مستلزم دانش سنجی در این زمینه می باشد. هدف این مطالعه بررسی میزان دانش خواب و رعایت بهداشت خواب  در میان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و دانشگاه صنعتی اصفهان و مقایسه این دو می باشد.

 هدف کلی:  تعیین ومقایسه میانگین نمره دانش ، نگرش وعملکرد در خصوص بهداشت خواب در دانشجویان دانشگاه اصفهان، علوم پزشکی اصفهان و صنعتی اصفهان

 

اهداف جزئي:

 1. تعیین میانگین نمره  دانش بهداشت خواب در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 2. تعیین میانگین نمره  دانش بهداشت خواب در دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان
 3. تعیین میانگین نمره  دانش بهداشت خواب در دانشجویان دانشگاه اصفهان
 4. مقایسه ۱و ۲ و ۳
 5. تعیین میانگین نمره عملکرد بهداشت خواب در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 6. تعیین میانگین نمره عملکرد  بهداشت خواب در دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان
 7. تعیین میانگین نمره عملکرد بهداشت خواب در دانشجویان دانشگاه اصفهان
 8. مقایسه ۵ و ۶ و ۷
 9.  تعیین میانگین نمره نگرش نسبت به بهداشت خواب در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 10. تعیین میانگین نمره نگرش نسبت به بهداشت خواب در دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان
 11. تعیین میانگین نمره نگرش نسبت به بهداشت خواب در دانشجویان دانشگاه اصفهان

مقایسه ی ۹ و ۱۰ و ۱۱

 روش اجرای طرح :در این پژوهش، یک مطالعه ی مقطعی طراحی می شود که در آن، مجموعه ای از ۷۸۴ دانشجو در رشته های مختلف، از دانشگاه های اصفهان، علوم پزشکی اصفهان و صنعتی اصفهان، در آن شرکت داده می شوند. این دانشجویان، توسط مجری طرح، از اهمیت و دلیل اجرای طرح آگاه شده و به طور داوطلبانه در تکمیل پرسشنامه ای که برای بررسی میانگین نمره ی دانش، نگرش و عملکرد نسبت به دانش خواب طراحی شده است، شرکت می کنند.

این پرسشنامه که به صورت ضمیمه پیوست شده است، شامل ۱۱ قلم سوال در زمینه ی دانش، ۱۳ قلم سوال در زمینه ی نگرش و ۶ سوال در زمینه ی عملکرد نسبت به دانش خواب می باشد و در مجموع نمره ای بین ۰ تا ۴۸۰ به دانشجو تعلق می گیرد.

متغیر های socio-demographic  به انضمام متغیرهایی مربوط به کشیدن سیگار، نوشیدن قهوه، مصرف مواد مخدر، اقامت در خوابگاه، سال، رشته و گروه تحصیلی و نوع دانشگاه نیز در پرسشنامه لحاظ شده است.

روش نمونه گیری به صورت تصادفی طبقه بندی شده ی خوشه ای می باشد. برای تحلیل داده ها از آمارهای توصیفی مثل میانگین و انحراف معیار استفاده می شود.همچنین برای آنالیز داده ها،از آزمون کووریانس (ANCOVA) و برای مقایسه ی دو به دوی آن ها از آزمون TUKEY  استفاده می شود. در ضمن، نرم افزار SPSS  برای آنالیز و P-Value =۰.۰۵ به عنوان معنی داری در نظر گرفته می شود.

 

بازگشت به صفحه اول