previous pauseresume next

خلاصه طرح بازی ببيينن و بگو دکتر نجفی- رضايی

 

 عنوان طرح:تاثیر آموزش بر اساس نرم افزار   inspiration برتغییر نیمرخ هوش های چندگانه کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه وبیش فعالی

كليد واژه‌ها: هوش های چندگانه ،  اختلال نقص توجه و بیش فعالی،نرم افزار آموزشی inspiration

Key Words: inspiration software, AttentionDeficit Hyperactivity Disorder ‪(ADHD)‬                    , Multiple intelligences                                                              

خلاصه طرح:

اختلال نقص توجه و بیش فعالی یکی ازمهمترین و شایعترین اختلالات روانپزشکی کودکان می باشد.با توجه به این مطلب که وجود این اختلال در کودکان تاثیر بسیار زیادی بر میزان و نحوه یادگیری این کودکان می گذارد، توجه و بررسی ویژگی های یادگیری این کودکان اهمیت زیادی پیدا می کندیکی از مهمترین نکاتی که در آموزش این کودکان مورد توجه قرار می گیرد توجه به تفاوت های فردی آنها در آموزش می باشد و یکی از نظریه های آموزشی مبتنی بر تفاوت های فردی نظریه هو ش  چندگانه گاردنر می باشد .با پیشرفت تکنولوژی و فناوریهای جدیدکامپیوتر در اموزش کودکان رواج یافته ات از طریق رایانه ها توجه و علاقه فراگیران را جلب می کند و یادگیر را سریع تر و موثرتر و پایدارتر کنند. نرم افزارهای آموزشی نوجه دانش آموزان را جلب می کنند یادگیری را سریعتر موثر تر و پایدارتر می کنند تجارب عینی و حقیقی را در اختیار فراگیران قرار می دهد که آموزش آن از طرق دیگر ممکن نیست.(فر دانش ۱۳۸۲:۱۹۷).

اهداف و فرضيات

تعیین اثربخشی آموزش آموزش بر اساس نرم افزارinspiration بر نیمرخ هوش های چندگانه کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه و بیش فعالی

ب. اهداف جزيي (اختصاصي):

  1. تعیین میزان اثر بخشی نرم افزارinspiration برتغییر  هوش کلامی  کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه و بیش فعالی.
  2. تعیین میزان اثر بخشی نرم افزار inspiration برتغییر  هوش ریاضی   کودکان با و بدون اختلال نقص توجه و بیش فعالی.
  3. تعیین میزان اثر بخشی نرم افزارinspiration برتغییر  هوش کلامی  کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه و بیش فعالی.
  4. تعیین میزان اثر بخشی نرم افزارinspiration  برتغییر  هوش درون فردی  کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه و بیش فعالی.
  5. تعیین میزان اثر بخشی نرم افزار inspiration برتغییر  هوش میان فردی  کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه و بیش فعالی.
  6. تعیین میزان اثر بخشی نرم افزار inspiration  برتغییر  هوش جسمانی  کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه و بیش فعالی.
  7. تعیین میزان اثر بخشی نرم افزارinspiration  برتغییر  هوش فضایی کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه و بیش فعالی.
  8. تعیین میزان اثر بخشی نرم افزارinspiration  برتغییر  هوش موسیقیایی  کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه و بیش فعالی.
  9. تعیین میزان اثر بخشی نرم افزارinspiration  برتغییر  هوش طبیعت گرایی  کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه و بیش فعالی.

روش اجرای طرح :پژوهش  حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش بر اساس نرم افزار   inspiration برتغییر نیمرخ هوش های چندگانه کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه وبیش فعالی می باشد.در این پژوهش از طرح شبه آزمایشی با اجرای پیش آزمون و پس آزمون استفاده می شود.  

جامعه آماری این پژوهش دانش آموزان ۷-۱۳ سال مبتلا به نقص توجه و بیش فعالی مراجعه کننده به کلینیک فوق تخصصی نور و علی اصغر (ع) می باشند. نمونه پژوهش شامل ۵۰ دانش آموز ۷-۱۳ سال مبتلا به نقص توجه و بیش فعالی  و۵۰ دانش آموز ۷-۱۳ ساله‌ی عادی می باشدکه به شیوه نمونه گیری دردسترس انتخاب می شوند. ابزار های پژوهش شامل »قیاس سنجش و بر آورد هوش های چندگانه،آزمون هوش کودکان ریون وپرسشنامه ارزیابی توانایی ها و مشکلاتSDQو همچنیننرم افزار آموزشی  inspiration می باشد. معیارهای ورود به مطالعه شامل ابتلابه اختلال نقص توجه و بیش فعالی ،سن۶-۱۳ سال دارای خواهر و یا برادر ۶-۱۳ ستال عادی عدم وجود عقب ماندگی ذهنی و تمایل به شرکت در پژوهش می باشد و معیارهای ورود به مطالعه برای گروه عادی شامل عدم ابتلا به اختلال نقص توجه و بیش فعالی سن ۶تا ۱۳ سال تمایل به شرکت در پژوهش می باشد.

 

بازگشت به صفحه اول