previous pauseresume next

برگزاري جلسه ارزیابی کیفیت درمان سوءمصرف مواد با حضور پروفسور ريچارد راسون

در اين جلسه كه تشكيل شده بود از پروفسور ريچارد راسون استاد دانشگاه UCL کالیفرنیا ، نماینده who در درمان سوءمصرف مواد بویژه محرک ها- دكتر رادفر (مترجم) از دانشگاه تهران- خانم يزداني از وزارت بهداشت ودرمانآقاي دكتر شيراني رئیس اداره سلامت معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  و آقاي اسفندياري مسئول واحد درمان سوءمصرف مواد معاونت درمان- آقاي دكتر موسوي عضو هيئت علمي گروه روانپزشكي- آقای دکتر مهرداد صالحی روانپزشک و مسئول واحد ترک اعتیاد بیمارستان- آقاي عظيمي مسئول حراست بيمارستان و خانم فانيان مترون بيمارستان خورشيد،کیفیت درمان سوءمصرف مواد بویژه محرک ها در استان اصفهان بویژه مراجعین به بیمارستان خورشید مورد بررسي قرار گرفت و در پايان از بخش هاي درمان وابستگی به مواد و روانپزشكي  بازديد به عمل آمد.